Indkaldelse Generalforsamling 2018

Slowriders Ryomgaard

Ride For Fun

 

Der indkaldes hermed til generalforsamling onsdag den 14. marts 2018 i klubbens lokaler kl. 19:30

 

§ 5 – Generalforsamling:

 

Stk. 1 – Klubbens højeste myndighed er generalforsamlingen.

 

Stk. 2 – Ordinær generalforsamling skal afholdes hvert år inden udgangen af marts måned.

 

Stk. 3 – Indkaldelse skal ske via hjemmeside, samt opslag i Klubben, med mindst 14 dages varsel.

 

Stk. 4 – Indkomne forslag skal være bestyrelsen i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen.

 

Stk. 5 – Alle fremmødte medlemmer, der har betalt kontingent, har stemmeret.

NB: Støttemedlemmer har adgang til generalforsamlingen, med taleret – men ikke stemmeret.

 

Stk. 6 – Afstemning skal ske skriftligt, såfremt 1 medlem ønsker dette.

 

Stk. 7 – Vedtægtsændringer kræver 2/3 af de fremmødte stemmeberettigede

 

Stk. 8 – Alle øvrige sager afgøres ved almindeligt stemmeflertal.

 

Stk. 9 – Der indkaldes med følgende dagsorden:

1. Valg af dirigent

2. Formanden aflægger beretning

3. Kassereren aflægger regnskab

4. Fastsættelse af kontingent

5. Valg af bestyrelse, suppleanter og revisor.

Bestyrelsen = Michael Foss / Modtager genvalg.

Bestyrelsen = Mona Lykkegård / Modtager genvalg.

Bestyrelsen = Randi Nygård / Modtager genvalg.

 

Suppleant = Bent Lemming / Modtager genvalg.

 

Revisor = Bente Frilund / Modtager genvalg.

 

6. Indkomne forslag

7. Eventuelt