Indkaldelse Generalforsamling 2019

Slowriders Ryomgaard

Ride For Fun


Der indkaldes hermed til generalforsamling onsdag den 13. marts 2019 i klubbens lokaler kl. 19:30


§ 5 – Generalforsamling:


Stk. 1 – Klubbens højeste myndighed er generalforsamlingen.


Stk. 2 – Ordinær generalforsamling skal afholdes hvert år inden udgangen af marts måned.


Stk. 3 – Indkaldelse skal ske via hjemmeside, samt opslag i Klubben, med mindst 14 dages varsel.


Stk. 4 – Indkomne forslag skal være bestyrelsen i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen.


Stk. 5 – Alle fremmødte medlemmer, der har betalt kontingent, har stemmeret.

NB: Støttemedlemmer har adgang til generalforsamlingen, med taleret – men ikke stemmeret.


Stk. 6 – Afstemning skal ske skriftligt, såfremt 1 medlem ønsker dette.


Stk. 7 – Vedtægtsændringer kræver 2/3 af de fremmødte stemmeberettigede


Stk. 8 – Alle øvrige sager afgøres ved almindeligt stemmeflertal.


Stk. 9 – Der indkaldes med følgende dagsorden:


1. Valg af dirigent


2. Formanden aflægger beretning


3. Kassereren aflægger regnskab


4. Fastsættelse af kontingent


5. Valg af bestyrelse, suppleanter og revisor

og Arbejdsgruppemedlemmer (Vicevært, rengøring og lign.).


På valg er:


Bestyrelsen = Flemming Nielsen (Modtager ikke genvalg).

Bestyrelsen = CHP (Modtager genvalg).


Suppleant = Jimmy Nielsen (Modtager genvalg).


Revisor = Svend Pilgaard (Modtager ikke genvalg).


Arbejdsgruppemedlemmer


6. Indkomne forslag


7. Eventuelt